[Webinar ] 🏭🚀 Groupe SEB versnelt haar 4.0 strategie met Mercateam 🫕🍳 [ donderdag 28 september 2023 van 11u tot 12u ]
8 februari 2023

Nieuwe functieclassificatie: UIMM herdefinieert personeelsbeheer

Functieclassificatie, waar hebben we het over?

Wat is functieclassificatie?

Functieclassificatie

Functieclassificatie is een belangrijk instrument voor het personeelsbeheer in bedrijven. Het maakt het mogelijk de verschillende soorten banen in een onderneming te beschrijven en in te delen naar verantwoordelijkheid, deskundigheid en kwalificatie.

De UIMM (Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie) stelt een nieuwe functieclassificatie voor die de aanpak van het personeelsbeheer radicaal zal veranderen doordat bedrijven hun behoeften op het gebied van vaardigheden en kwalificaties beter kunnen afstemmen.

Waarom het systeem veranderen?

"Vroeger waren er ongeveer 60 conventies en als de 60 één regel veranderden, veranderde de hele conventie."

Fabrice BraultDirecteur industriële ontwikkeling / coördinator industrie van de toekomst bij UIMM

De nieuwe functieclassificatie voorgesteld door de UIMM heeft tot doel een verouderd systeem vervangenDe door de IEMU voorgestelde nieuwe functieclassificatie is bedoeld ter vervanging van een systeem dat verouderd, zinloos en moeilijk te begrijpen is geworden voor bedrijven en werknemers.

Het huidige systeem is gebaseerd op oude en interpretatieve teksten en op stromen en definities waarvan de inhoud niet meer aansluit bij de huidige wijze van arbeidsorganisatie. Het is een instrument geworden voor het meten van de functie-inhoud dat over het algemeen niet meer zijn primaire functie vervult, namelijk het objectief rangschikken van banen ten opzichte van elkaar.

Bovendien is het huidige systeem moeilijk te begrijpen geworden door de complexiteit van de 4 huidige classificatiesystemen, de afschaffing van de ontvangstdrempels en automatische progressies en de wens om een classificatie op te bouwen op basis van één enkele schaal, gebaseerd op de werkelijke inhoud van het werk.

Ook wordt het huidige systeem soms misbruikt, met name om het soms foutieve gebruik van de indeling die gericht is op individuele erkenning van werknemers die niet altijd gebaseerd is op objectieve criteria, tegen te gaan. Daarom moet worden verduidelijkt wat werkgerelateerd en wat individueel is. De indeling van de banen moet dus duidelijk verband houden met de baan en de inhoud ervan.

De door de UIMM voorgestelde nieuwe functieclassificatie zal het mogelijk maken deze situaties te corrigeren door meer billijkheid en rechtszekerheid te herstellen en door de ondernemingen in staat te stellen hun behoeften beter af te stemmen op vaardigheden en kwalificaties, alsmede een billijke referentiebasis voor de conventionele minimumlonen.

De voordelen van dit nieuwe systeem

Het onlangs ingevoerde functieclassificatiesysteem heeft een aantal voordelen voor zowel bedrijven als werknemers. Eerst en vooral biedt het meer zichtbaarheid van de doorgroeimogelijkheden voor werknemers, waardoor het bedrijf aantrekkelijker wordt voor talent. Daarnaast maakt de vereenvoudigde methodologie, met duidelijke hulpmiddelen en stappen, het algehele classificatieproces veel eenvoudiger.

Bovendien is dit systeem eerlijk omdat het functies classificeert, geen individuen, wat ervoor zorgt dat alle werknemers in dezelfde functie gelijk worden beoordeeld. Transparantie staat ook centraal in dit systeem, dankzij duidelijke regels die iedereen kent, verplichte raadpleging van werknemers over hun functiebeschrijving en een eenvoudige tool die voor iedereen toegankelijk is. Tot slot is het systeem robuust omdat functiebeschrijvingen regelmatig worden herzien tijdens functioneringsgesprekken.

De methoden en instrumenten in verband met deze nieuwe functieclassificatie

De voor de nieuwe functieclassificatie gebruikte methode is gebaseerd op 4 bijbehorende instrumenten:

  • Gezamenlijk referentiekader voor de functieanalyse (JJAR): Dit is een instrument om de verschillende soorten banen in een bedrijf te beschrijven en te analyseren aan de hand van gestandaardiseerde criteria die voor alle banen gelden. Het is gebaseerd op zes indelingscriteria die rekening houden met de complexiteit van de activiteit, de vereiste kennis, autonomie, bijdrage, toezicht/samenwerking en communicatie. Elk van deze criteria heeft tien gradaties van eisen die het mogelijk maken het progressieve niveau van eisen van de banen in elk criterium te vertalen. Het is gezamenlijk ontwikkeld door werkgevers en werknemers om een objectieve en onpartijdige analyse van de banen te waarborgen. Dit maakt het mogelijk de verschillende functies beter te begrijpen en ze objectief te rangschikken, wat van fundamenteel belang is voor het beheer van de werknemers en de vaststelling van billijke conventionele minimumlonen.
  • Ranglijst van overeenkomsten : Dit is een instrument waarmee banen kunnen worden gerangschikt volgens de punten die door de functieanalyse zijn verkregen. Hiertoe wordt een tabel geraadpleegd waarin aan elke functie een bepaald aantal punten wordt toegekend. Deze punten worden verkregen op basis van de indelingscriteria die in het gemeenschappelijke referentiesysteem voor de functieanalyse (RPAE) zijn vastgesteld. Het aantal punten dat voor een functie wordt verkregen, verwijst naar een functieklasse en een functiegroep. De indeling van de functie wordt vervolgens aangeduid met de letter van de functiegroep en het nummer van de klasse waarin de functie valt. Dit indelingsschema maakt een objectieve en gestandaardiseerde indeling van de banen mogelijk, volgens de in het EAPN vastgestelde criteria.
  • Gemeenschappelijke onderwijsgids : Dit is een hulpmiddel om bedrijven en werknemers te helpen de nieuwe functieclassificatie te begrijpen en te gebruiken. De gids legt uit hoe het functieclassificatiesysteem werkt en wat de doelstellingen ervan zijn, beschrijft de methode die wordt gebruikt om functies te beoordelen en in te delen en geeft informatie over hoe het systeem zo breed mogelijk beschikbaar kan worden gemaakt. Het is gezamenlijk door werkgevers en werknemers ontwikkeld om een zo groot mogelijke transparantie en duidelijkheid te garanderen. Het is toegankelijk voor alle actoren in de onderneming om hen te helpen het functieclassificatiesysteem beter te begrijpen en te gebruiken.
  • Gezamenlijke woordenlijst : Het bevat duidelijke en nauwkeurige definities van termen en concepten in verband met functieclassificatie. Het is de bedoeling een gemeenschappelijke taal tussen werkgevers en werknemers tot stand te brengen om het begrip en het gebruik van de nieuwe classificatie te vergemakkelijken. Het verduidelijkt technische termen en definieert sleutelbegrippen in verband met functieclassificatie om een consistent en accuraat gebruik van deze termen te garanderen.

Andere belangrijke informatie over de functieclassificatie

De hulp van de UIMM op het terrein

De Union des Industries et des Métallurges (UIMM) is de werkgeversorganisatie van de Franse metaalverwerkende industrie. In het kader van de nieuwe functieclassificatie biedt de UIMM bijstand aan bedrijven om hen te helpen de nieuwe classificatiesystemen te begrijpen en toe te passen. Dit omvat gedetailleerde informatie over de nieuwe indelingscriteria en opleiding voor personeelsmanagers, zodat zij de nieuwe systemen aan hun werknemers kunnen uitleggen en hen kunnen helpen bij de toepassing ervan.

Uitvoering

De nieuwe functieclassificatie moet op 1 januari 2023 in werking treden voor de regels inzake sociale bescherming en op 1 januari 2024 voor de bepalingen inzake collectieve onderhandelingen van de sector, zoals de nieuwe functieclassificatie, de arbeidsduur en de individuele betrekkingen. Dit geeft bedrijven voldoende tijd om zich aan de nieuwe systemen aan te passen en ervoor te zorgen dat alles in orde is voordat deze in werking treden.

De realiteit voor sommige bedrijven

Wat de functieclassificatie betreft, is het belangrijk op te merken dat deze per bedrijf kan verschillen. Zo kan een bedrijf dat van oudsher metalen producten produceert, maar nu voor 90% in kunststof, toch onder dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst blijven vallen. Ook een groot bedrijf dat al ruim boven het minimumloon betaalt, zal zijn lonen niet zien veranderen.

Voor de indeling zullen de bedrijven echter hun functiebeschrijvingen moeten herzien, wat veel werk is. Er is ook een complexiteit voor banen die afhankelijk zijn van meerdere posities of functies, omdat het moeilijk is te bepalen welke voorrang heeft op de beloning. Elk bedrijf zal dan zijn eigen aanpak moeten kiezen, bijvoorbeeld door de best betaalde baan op de ranglijst te kiezen.

Tot slot

Functieclassificatie is een cruciaal instrument voor efficiënt personeelsbeheer in bedrijven. De IUMM stelt een revolutie voor door de invoering van een nieuwe classificatie die beter is aangepast aan de huidige behoeften, begrijpelijker is en eerlijker voor bedrijven en werknemers. Dankzij deze nieuwe classificatie kunnen bedrijven zich effectief richten op de vereiste vaardigheden en kwalificaties en eerlijke minimumlonen vaststellen.