[Webinar ] 🏭 Unither Pharmaceuticals digitaliseert het beheer van zijn fabrieksteams 👷 [ vrijdag 14 april om 11:30 uur ]
mercateam logo
17 oktober 2022

Van Industrie 1.0 naar Industrie 5.0

Industrie

Elk nieuw industrieel tijdperk brengt verbeteringen met zich mee in de manier waarop wij werken en in de technologieën die wij gebruiken.

Nu we de vierde industriële revolutie ingaan, wordt de toekomst van de industrie langzaam maar zeker voorbereid. Er wordt al gesproken over Industrie 5.0, die een nieuwe manier van denken over de relatie tussen intelligente machines en mensen met zich meebrengt. 

In dit artikel blikken we terug op de belangrijkste periodes die de industrie hebben gevormd en op wat er in Industrie 5.0 in het verschiet ligt. 

Industrie 1.0 - Het tijdperk van stoom en kolen

De eerste industriële revolutie uit de jaren 1760 markeert een belangrijk keerpunt in de geschiedenis. In deze periode vond de overgang plaats van klassiek vakmanschap naar nieuwe productieprocessen. Nieuwe brandstofbronnen zoals stoom en kolen versnelden het gebruik van machines. 

Deze omwenteling maakte het mogelijk goederen in grotere hoeveelheden te produceren, vooral in de textielindustrie, waar machines tot acht keer meer produceerden dan met de hand mogelijk was. De eerste industriële revolutie bracht ook nieuwe transportmiddelen zoals het schip en de stoomlocomotief.

Industrie 2.0 - De historische verschuiving

Het was in de 19e eeuw dat belangrijke ontdekkingen werden gedaan die de bestaande productieprocessen op hun kop zetten. Elektriciteit, gas en olie waren de nieuwe energiebronnen om de fabrieken aan te drijven. 

De tweede industriële revolutie leidde tot het ontstaan van de verbrandingsmotor. Andere ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van de staalhandel, chemische synthese en communicatiemiddelen zoals de telegraaf en telefoon.
Ten slotte zijn de uitvindingen van de auto enhet vliegtuig aan het begin van de 20e eeuw de reden waarom de tweede industriële revolutie nog steeds als de belangrijkste wordt beschouwd.

Industrie 3.0 - De IT-revolutie 

Rond 1970 vond de derde industriële revolutie plaats door het gebruik van elektronica en computers (informatietechnologie), waardooreen deel van de productielijnen kon worden geautomatiseerd. Sommige programmeerbare robots kunnen nu allerlei taken uitvoeren zonder menselijke tussenkomst. Als gevolg hiervan gaan de produktiemethoden aanzienlijk vooruit en dit wordt versneld door de beschikbaarheid van Internet in de fabrieken. 

Deze periode wordt ook gekenmerkt door het gebruik van hernieuwbare energie. Een deel van de derde industriële revolutie is immers gebaseerd op de overgang van steenkool naar schonere energiebronnen.

Industrie 4.0 - De wereld van vandaag 

De vierde industriële revolutie is het tijdperk van intelligente productiemachines, die in staat zijninformatie uit te wisselen, acties in gang te zetten en zichzelf autonoom te besturen zonder menselijke tussenkomst.

Deze uitwisseling van informatie wordt mogelijk gemaakt door het Industrial Internet of Things (IIoT) zoals we dat nu kennen. Industrie 4.0 wordt met name gekenmerkt door :

  • Het gebruik van cyberfysische systemen, d.w.z. computeralgoritmen die een machinepark besturen. 
  • Het internet van de dingen(IoT): onderling verbonden netwerken van machines en voertuigen met computergestuurde detectie-, scan- en monitoringmogelijkheden.
  • Cloud computing, d.w.z. de hosting en back-up van gegevens buiten de productielocatie.
  • Cognitive computing - technologieplatforms die gebruik maken van kunstmatige intelligentie.

Lees meer: Industrie 4.0: Hoe kan het concurrentievermogen van slimme fabrieken in Frankrijk worden gewaarborgd?

Industrie 5.0 - De industrie van morgen 

Amper 10 jaar nadat de term "Industrie 4.0" werd bedacht, wordt er al gesproken over de uitdagingen waaraan de fabrieken van morgen het hoofd zullen moeten bieden dankzij de vooruitgang die de vijfde industriële revolutie met zich meebrengt. 

Terwijl Industrie 4.0 zich richt op de overgang naar slimme fabrieken, aangedreven door gegevensuitwisseling, moet Industrie 5.0 zich richten op deterugkeer van de mens

Hoe verschilt dit van de fabriek zoals we die nu kennen?

Ten eerste wil Industrie 5.0 ethischer worden, rekening houdend met factoren als duurzaamheid, milieu en sociale aspecten. In plaats van de bedrijfsstrategie te baseren op productieprestaties, zijn het de mensen die de hoeksteen vormen van het concurrentievermogen van de fabriek. 

Ten tweede zullen de fabrieken van morgen gebruik maken van technologieën die verder gaan in het streven naarbetere arbeidsomstandigheden, zoals mentale en fysieke vermoeidheidsdetectoren op de werkplek. 

Rekening houden met het milieu is ook een belangrijk punt voor Factory 5.0. Zo wordt gedacht aan nieuwe methoden voor afvalterugwinning, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen of sensoren om het energieverbruik te verminderen

Industrie 5.0 kan dus worden gekenmerkt door : 

  • De wens om mensen te ondersteunen, niet te vervangen
  • De zoektocht naar een evenwicht tussen productiviteit en efficiëntie 
  • Een aanpak om het milieueffect tot een minimum te beperken

Samengevat

Door de versnelling van technologische innovaties zouden revoluties in het hart van de industrie elkaar de komende 10 jaar en daarna snel kunnen opvolgen. Terwijl de eerste drie industriële revoluties tientallen jaren nodig hadden om te worden verwezenlijkt, duren de revoluties van vandaag slechts zo lang als nodig is om door een meerderheid te worden overgenomen. 

De ontwikkeling van Industrie 5.0 is meer een upgrade van Industrie 4.0 dan een volwaardige revolutie. Naarmate de kunstmatige intelligentie verbetert en robots autonomer worden, zou de interactie tussen computers, robots en mensen duidelijker moeten worden en een vernieuwing en verbetering van de aantrekkelijkheid van industriële banen mogelijk moeten maken.

chevron-down-cirkel