[Webinar ] 🏭🚀 Groupe SEB versnelt haar 4.0 strategie met Mercateam 🫕🍳 [ donderdag 28 september 2023 van 11u tot 12u ]
19 december 2022

Competentiekader: alles wat u moet weten in 5 minuten!

Wat is een transactieregister?

Een functiebeschrijving is een instrument waarmee de verschillende functies in een organisatie of in een bepaalde bedrijfstak kunnen worden gedefinieerd. Het wordt meestal gebruikt om beroepen in te delen volgens hun vakgebied, verantwoordelijkheidsniveau of kwalificatieniveau. De functiebeschrijving kan ook informatie bevatten over de voor elke functie vereiste vaardigheden, de vereiste kwalificaties en certificeringen, en de vooruitzichten voor loopbaanontwikkeling. In het algemeen wordt de functiebeschrijving gebruikt als instrument voor personeelsbeheer om werkgevers te helpen personeel aan te werven en op te leiden, salarissen en voordelen vast te stellen, en de loopbaan van werknemers te plannen.

Wat is een competentiekader?

Een competentiekader is een instrument dat het mogelijk maakt om de voor een bepaald beroep of werkterrein vereiste beroepsvaardigheden bepalen. Het competentiekader kan verschillende soorten competenties omvatten, zoals technische competenties, gedragscompetenties of transversale competenties. Het kan ook informatie bevatten over de voor elke competentie vereiste beheersingsniveaus, alsmede concrete voorbeelden van werksituaties waarin deze competenties zouden worden gebruikt. Het competentiekader wordt vaak gebruikt als instrument voor personeelsbeheer om werkgevers te helpen de competenties van hun personeel te beoordelen en hun opleiding en professionele ontwikkeling te plannen.

Wat is het verschil tussen een referentiekader voor banen en een referentiekader voor vaardigheden?

Een referentiekader van beroepen is een document waarin de verschillende banen in een organisatie of activiteitensector worden beschreven. Het kan informatie bevatten over de verantwoordelijkheden, vaardigheden en kwaliteiten die voor elke baan vereist zijn. Een competentiekaderaan de andere kant, is een document dat de vaardigheden beschrijft die nodig zijn om een bepaalde baan of taak uit te voeren. Het kan informatie bevatten over de voor elke competentie vereiste kennis, vaardigheden en attitudes. In het algemeen is een competentiekader specifieker dan een functiekader, aangezien het gericht is op de individuele competenties die nodig zijn om een baan te vervullen, in plaats van op banen als geheel.

Welke stappen moeten worden gevolgd om een referentiekader van beroepen en vaardigheden op te bouwen?

Dit zijn de stappen die u zou kunnen nemen om uw kader voor handel en vaardigheden op te bouwen:

De banen en vaardigheden identificeren die relevant zijn voor uw organisatie. Dit kan gebeuren met behulp van instrumenten zoals functie- en vaardigheidsanalyses, personeelsenquêtes, één-op-één gesprekken met HR-managers en professionals uit de sector.

Bepaal de criteria voor de beoordeling van de vaardighedenBepaal de criteria voor de beoordeling van vaardigheden, zoals academische kwalificaties, beroepscertificaten, werkervaring en specifieke vaardigheden die voor elk beroep vereist zijn.

Categorieën voor beroepen en vaardigheden vaststellenCategorieën vaststellen voor beroepen en vaardigheden, met behulp van classificatiesystemen zoals beroepsclassificatiecodes, vaardigheidstrappen of kaders voor industriële vaardigheden.

Ontwikkel gedetailleerde vakbeschrijvingen en competentielijsten voor elk vak en vaardigheidsniveau, met gebruikmaking van betrouwbare bronnen zoals beroepsnormen, opleidingshandboeken en industriële publicaties.Gebruik betrouwbare bronnen zoals beroepsnormen, opleidingshandboeken en industriële publicaties.

Een systeem voor competentiebeheer opzetten om gegevens uit het archief op te slaan en te beherenGebruik instrumenten zoals databanken, software voor het beheer van vaardigheden of online platforms.

Periodieke beoordelingen uitvoeren om te controleren of de gegevens in het archief actueel zijn en overeenstemmen met de behoeften aan vaardigheden van uw organisatie.

De informatie in het archief communiceren en delen met werknemers, personeelsmanagers en andere belanghebbenden, met behulp van instrumenten als intranet, nieuwsbrieven en werkvergaderingen.

Hoe kan een vaardighedenkader worden gekoppeld aan productiebanen?

Om een competentiekader te koppelen aan productiebanen, kunt u de volgende stappen volgen:

Bepaal de specifieke vaardigheden die voor elke productiepositie vereist zijnDe specifieke vaardigheden identificeren die voor elke productiefunctie vereist zijn, met behulp van instrumenten zoals functie- en vaardigheidsanalyses, interviews met werknemers en productieleiders, en industriële beroepsnormen.

Controleer of de voor elke functie vereiste competenties zijn opgenomen in het competentiekader van uw organisatie. Als ze er niet in staan, voeg ze dan toe aan het archief door voor elke competentie gedetailleerde beschrijvingen en beoordelingscriteria op te stellen.

de voor elke functie vereiste competenties afstemmen op de in het referentiekader opgenomen competenties. Dit kan gebeuren met behulp van instrumenten zoals mapping tables of software voor competentiebeheer.

Een systeem opzetten om de vaardigheden van de werknemers te controleren en te evalueren in verhouding tot de productiefuncties waaraan zij zijn toegewezen.. Dit kan gebeuren met instrumenten als beoordelingsformulieren voor vaardigheden, vaardigheidstests of beoordelingsgesprekken.

De voor elke taak vereiste vaardigheden meedelen aan werknemers en productiemanagers.De voor elke taak vereiste vaardigheden meedelen aan werknemers en productiemanagers, met behulp van hulpmiddelen zoals functiekaarten, opleidingshandboeken en werkvergaderingen.

Rekening houden met de resultaten van competentiebeoordelingen bij het plannen van personeelstoewijzingen en het opleiden van werknemers, om ervoor te zorgen dat elke functie door een competente werknemer wordt vervuld.

Periodieke beoordelingen uitvoeren na te gaan of de voor elke productiepositie vereiste vaardigheden relevant blijven en de vaardigheidsbehoeften van de organisatie weerspiegelen. Het competentiekader dienovereenkomstig aanpassen.

Wat zijn de voordelen van het definiëren van een handels- en vaardighedendepot voor een bedrijf?

Een handels- en vaardighedendepot kan een bedrijf veel voordelen bieden, waaronder

De personeelsplanning verbeteren door een duidelijk en gedetailleerd overzicht te geven van de banen en vaardigheden die de organisatie nodig heeft.

Vergemakkelijken van aanwerving en ontwikkeling van werknemersdoor de voor elke baan vereiste sleutelcompetenties vast te stellen en kandidaten en werknemers in staat te stellen de competentieverwachtingen te begrijpen.

Het prestatiebeheer versterken door duidelijke beoordelingscriteria vast te stellen voor elke functie en vaardigheid, zodat de prestaties van de werknemers objectief kunnen worden beoordeeld en er gerichte opleidingsplannen kunnen worden opgesteld.

Gelijkheid bevorderen door te bepalen welke vaardigheden cruciaal zijn voor elk beroepDit helpt vooroordelen en discriminatie bij aanwerving en personeelsbeheer te voorkomen.

De kosten verlagen door door aanwervingsfouten te voorkomen, opleidingsbehoeften vast te stellen en de vaardigheden van werknemers effectief te beheren.

Verbetering van kwaliteit en efficiëntie door ervoor te zorgen dat elke functie wordt vervuld door een competente werknemer en dat de werknemers over de nodige vaardigheden beschikken om hun taken doeltreffend uit te voeren.

Meer flexibiliteit door de organisatie in staat te stellen zich snel aan te passen aan technologische, economische en sociale veranderingen door na te gaan welke vaardigheden zij nodig heeft om te slagen in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat zijn de productiviteitswinsten in verband met de invoering van een register voor handel en vaardigheden?

De implementatie van een bedrijfs- en vaardighedenrepository kan een bedrijf op verschillende manieren productiviteitswinst opleveren:

Door de aanwerving van geschikte kandidaten voor elke functie mogelijk te makenDit kan fouten en vertragingen door onvoldoende personeel beperken.

Door duidelijke beoordelingscriteria voor elk vak en elke vaardigheidDit kan het prestatiebeheer verbeteren en werknemers motiveren om hoge kwaliteits- en efficiëntiedoelstellingen te bereiken.

Door het identificeren van de vaardigheden die de organisatie nodig heeft om te slagen in een voortdurend in een steeds veranderende omgeving, waardoor het zich snel kan aanpassen aan technologische, economische en sociale veranderingen.

Door het aanbieden van gerichte opleidingsmogelijkheden voor werknemersDit kan hen helpen vaardigheden te ontwikkelen die hun productiviteit en inzetbaarheid vergroten.

Door het vergemakkelijken van het beheer van de vaardigheden van de werknemersDit kan bijdragen tot een optimaal gebruik van bedrijfsmiddelen en een betere samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams.

Door een op competenties gebaseerde cultuur creërenDit kan de motivatie en betrokkenheid van werknemers vergroten, het behoud van talent verbeteren en de reputatie van de organisatie bij kandidaten en klanten verbeteren.