[Webinar ] 🏭 Nieuwe verplichte UIMM-overeenkomst voor 2024? Wat is het en hoe kun je er zo snel mogelijk op reageren!👷 [ woensdag 7 juni om 11:30 uur ]
22 juni 2022

5 belangrijke stappen om uw industriële knowhow te digitaliseren

In twee jaar tijd, is het aantal Google-zoekopdrachten voor de term "digitalisering" meer dan verdubbeld.... In de nasleep van de gezondheidscrisis zijn bedrijven over de hele wereld zich scherp bewust geworden van het belang om deze digitale transformatie te versnellen, zonder welke hun concurrentievermogen een klap zou krijgen. Terwijl de theorie relatief eenvoudig te begrijpen is, is de praktijk iets complexer. Sommige bedrijfstakken hebben nog een lange weg te gaan en moeten dus nog veel werk verzetten om van papier af te stappen. 

Digitalisering kan echter niet worden gedefinieerd als een simpele overschakeling van papier op toetsenbord. De digitalisering van een bedrijf omvat in feite het gebruik van digitale oplossingen, die in de eerste plaats bedoeld zijn om processen te optimaliseren en werknemers in staat te stellen zich te concentreren op taken met een hoge toegevoegde waarde. 

Een dergelijke transformatie kan niet van de ene dag op de andere tot stand worden gebracht. Om te voorkomen dat u overhaast te werk gaat, volgen hier 5 ideeën die u zullen helpen om uw digitaliseringsproject tot een goed einde te brengen.

Digitalisering: welke weg te gaan?

De digitalisering van knowhow moet het mogelijk maken bestaande processen te verbeteren. Daarom moet, voordat met het project wordt begonnen, eerst nauwkeurig worden bepaald : 

> Waarom u uw knowhow moet digitaliseren

Met andere woorden, wat zijn de concrete redenen om digitaal te gaan werken? U kunt bijvoorbeeld zwakke punten in uw processen hebben vastgesteld: de productiekosten zijn te hoog, het is moeilijk om de vaardigheden van de operatoren te volgen, er wordt te veel tijd besteed aan het beheer van de tijdschema's, enz. 

Het vaststellen van voldoende pijnlijke redenen zal helpen om belanghebbenden bij het project te betrekken.  

> Wat zijn de doelstellingen van deze digitalisering?

Zodra u het "waarom" hebt vastgesteld, moet u de te bereiken doelstellingen bepalen. Deze moeten voldoende SMART zijn : specifiek (één doelstelling voor één probleem), meetbaar, haalbaar, uitvoerbaar en tijdgebonden. Bijvoorbeeld: 

  • Verminder het aantal defecten met 50% in de eerste 6 maanden.  
  • Besteed de helft van de tijd aan het opstellen van team schema's, zodra de oplossing is geïmplementeerd. 

Communiceren over het digitaliseringsproject

Wanneer processen die al vele jaren bestaan worden veranderd, kan er weerstand tegen verandering ontstaan. In feite mislukt een aanzienlijk aantal projecten waarbij veranderingen in de werkgewoonten worden aangebracht. Dit is vaak te wijten aan een gebrek aan communicatie binnen de teams. 

Het is dan ook van essentieel belang om zo vroeg mogelijk samenhang rond het project te creëren.  

De eerste mensen die moeten worden overtuigd zijn gewoonlijk de bedrijfsleiding, zonder wie het project niet kan worden uitgevoerd. U kunt aantonen hoe een dergelijke verandering een positief effect zal hebben op de kosten van de onderneming.
Ook het belang van de werknemers voor het welslagen van het project mag niet uit het oog worden verloren. Zij worden immers vaak als eersten getroffen door de digitalisering van hun knowhow. Het welslagen van dit project hangt derhalve ook af van het veranderingsbeheer, waarmee niet mag worden geaarzeld te beginnen vóór de invoering. 

Inventarisatie van bestaande processen

Het is nu duidelijk wat de doelstellingen van de digitalisering van knowhow zijn, en wat de steun van de belanghebbenden is. Het is dus tijd om de balans op te maken van de bestaande processen.

Om de knowhow van een onderneming te digitaliseren, moet men immers weten wat die knowhow is. Dit is niet het eenvoudigste stadium, maar het is van cruciaal belang voor de rest van het project. Concreet gaat het erom alle knowhow die men wil digitaliseren op een rijtje te zetten en in detail te beschrijven

Ter herinnering, een know-how wordt gedefinieerd als een "Bekwaamheid die is verworven door ervaring met praktische problemen, in de uitoefening van een beroep" (Larousse). 

Het doel van deze inventaris is dus een lijst en een beschrijving te geven van de middelen en kennis die nodig zijn om een proces uit te voeren. Bijvoorbeeld: om een flesje parfum te produceren, hebben we X machines nodig, waarvoor Y operatoren met Z vaardigheden nodig zijn. Wij kunnen ook de huidige graad van digitalisering van elke vaardigheid evalueren. Dit maakt het mogelijk te bepalen welke acties prioritair moeten worden uitgevoerd.

Bepaal de specificaties

Digitalisering betekent ook digitaal gegevensbeheer, wat vragen met zich meebrengt waarover van tevoren moet worden nagedacht. Het opstellen van een specificatie is van essentieel belang om antwoorden te geven op deze vragen en tegelijkertijd de technische reikwijdte vast te stellen. Dit zal nadere gegevens opleveren over de technologieën die aan de door de onderneming gestelde doelen zijn aangepast.  

Ook gegevensbeheer is belangrijk om te overwegen. U moet met name bepalen wie toegang heeft tot de gegevens, waar en hoe ze worden opgeslagen, hoe ze worden beveiligd, enz. 

Planning van het digitaliseringsproject

In dit stadium is er een duidelijk beeld van de huidige situatie. De volgende logische stap is de planning van het digitaliseringsproject. 

Om geen stappen over te slaan, kan het raadzaam zijn te beginnen met een use-case die snel de eerste resultaten kan aantonen, en die gemakkelijk op grote schaal kan worden ingezet. 

In de planningsfase moeten ook de juiste mensen worden bijeengebracht. In het algemeen wordt het project uitgevoerd door een multidisciplinair team dat bestaat uit het management, de CIO (Chief Information Officer), IT (Informatietechnologie) en OT (Operationele Technologie) profielen. Het betrekken van technici en operatoren is ook een goede manier om veranderingen te beheren. 

Afhankelijk van de complexiteit van uw bestek, is het mogelijk om een beroep te doen op de vaardigheden van een externe dienstverlener gespecialiseerd in Industrie 4.0-uitdagingen. Een dergelijke speler zal u kunnen bijstaan, vanaf de definitie van het stappenplan tot de grootschalige invoering van uw nieuwe digitale instrumenten. 

Samengevat

De digitalisering van knowhow gaat in vele sectoren steeds sneller. In de industriële sector is het tegenwoordig synoniem met productiviteit dankzij de optimalisering van bedrijfsprocessen. De overgang naar digitaal houdt echter in dat er een duidelijke visie moet zijn op de bestaande situatie en op de te bereiken doelstellingen. Deze overgang kan niet worden gerealiseerd zonder strategisch denken, communicatie (veel!) en kwaliteitsondersteuning. 

Abonneer u op onze nieuwsbrief